Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Słowa kluczowe

Z cppreference.com
< cpp


Poniższa lista przedstawia słowa kluczowe w C++. Ich znaczenie nie może być w żaden sposób zmienione przez programistę (nie można np. zadeklarować zmiennej o nazwie będącej słowem kluczowym).

Słowo kluczowe Opis
and alternatywa dla operatora &&
and_eq alternatywa dla operatora &=
asm wstawia instrukcje assemblera
auto deklaruje lokalną zmienną
bool deklaruje zmienną typu boolean (logiczną)
break wychodzi z pętli
case blok kodu w składni switch
catch obsługa wyjątków rzuconych przez throw
char deklaracja zmiennej znakowej
class deklaracja klasy
const deklaracja stałej lub metody niezmieniającej danych
const_cast rzutowanie ze zmiennej stałej (cast)
continue przejście do następnej iteracji pętli
default wykonywany domyślnie w switch
delete dealokuje (zwalnia) pamięć zadeklarowaną dynamicznie poprzez keyword new
do konstrukcja pętli
double deklaracja zmiennej zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji
dynamic_cast dokonuje rzutowania w trakcie działania programu
else alternatywny blok kodu dla wyrażenia warunkowego if
enum tworzy typ wyliczeniowy
explicit używa konstruktora tylko wtedy kiedy jego elementy są dokładnie takie (nie ma rzutowania automatycznego)
export pozwala na oddzielenie definicji zmiennych template'owych od ich deklaracji
extern mówi kompilatorowi, że te zmienne są definiowane w innym miejscu - linker zajmuje się łączeniem kodu
false stała reprezentująca wartość boolean false
float deklaracja zmiennej zmiennoprzecinkowej
for konstrukcja pętli
friend pozwala na dostęp zewnętrznej funkcji do zmiennych prywatnych w klasie
goto skok do innej części programu
if wywołuje blok kodu na w przypadku prawdziwości testu
inline optymilizuje wywołanie funkcji
int deklaracja zmiennej typu całkowitego
long deklaracja zmiennej typu long
mutable deklaracja zmiennej, która może być zmieniana przez funkcję const
namespace tworzy przestrzeń nazw
new alokuje dynamicznie (na stercie) obszar pamięci o określonej długości
operator tworzy przeciążoną funkcję operatorową
private deklaruje prywatne pole klasy
protected deklaruje chronione pole klasy
public deklaruje publiczne pole klasy
register żąda przechowywania zmiennej w rejestrze procesora, czy tak się stanie zależy od kompilatora
reinterpret_cast pozwala na zmianę dowolnego typu wskaźnikowego w dowolny inny typ zmiennej wskaźnikowej (zmienia typ bitów)
return wyjście z funkcji (i ew. zwrócenie wyniku)
short deklaracja zmiennej typu short
signed deklaruje typ zmiennej znakowej
sizeof zwraca rozmiar zmiennej lub typu
static definiuje zmienną statyczną
static_cast pozwala na zmianę dowolnej wartości w inną
struct definicja struktury
switch wykonuje kod w zależności od wartości zmiennej
template tworzy funkcję uogólnioną
this wskaźnik do obecnego obiektu
throw wyrzuca wyjątek
true stała reprezentująca wartość boolean true
try wykonuje kod, który może wyrzucić wyjątek
typedef tworzy nową nazwę dla instniejącego typu
typeid opisuje obiekt i zwraca const type_info&
typename deklaruje typ
union struktura przypisująca różnym zmiennym ten sam obszar pamięci
unsigned deklaruje typ zmiennej nieznakowej
using pozwala na używanie elementów namespace bez konieczności wzkazywania przykażdym użyciu
virtual tworzy funkcję wirtualną, która może być nadpisana w klasie dziedziczącej
void definicja "beztypowego" typu zmiennych
volatile definiuje zmienną która może być ulotna
wchar_t deklaruje "szeroką" zmienna char
while deklaracja pętli while