Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

cpp/language/types

Z cppreference.com
< cpp

Język C++ tak jak C posiada tzw. statyczną kontrolę typów. Każda zmienna i stała musi posiadać określony rodzaj wartości, którą przechowuje, a funkcja zadeklarowany typ zwracanego wyniku.

Nazwa Wielkość Przedział Opis
bool 1 bajt true/false Określa prawda czy fałsz
signed char 1 bajt −127 - 127 Służy najczęściej do przechowywania liter, całe ASCII
unsigned char 1 bajt 0 - 255 Służy najczęściej do przechowywania liter, rozszerzone
signed int 4 bajty −2 147 483 648 - +2 147 483 647 Dodania lub ujemna liczba całkowita
unsigned int 4 bajty 0 - +4 294 967 295 Dodania liczba całkowita
signed long long int 8 bajtów −9 223 372 036 854 775 808 - +9 223 372 036 854 775 807 Bardzo bardzo duża dodatnia lub ujemna liczba całkowita
unsigned long long int 8 bajtów 0 - +18 446 744 073 709 551 615 Bardzo bardzo duża dodatnia liczba całkowita