Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::deque::insert

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | deque
(1)
iterator insert( iterator pos, const T& value );
(do C++11)
iterator insert( const_iterator pos, const T& value );
(od C++11)
iterator insert( const_iterator pos, T&& value );
(2) (od C++11)
(3)
void insert( iterator pos, size_type count, const T& value );
(do C++11)
iterator insert( const_iterator pos, size_type count, const T& value );
(od C++11)
(4)
template< class InputIt >
void insert( iterator pos, InputIt first, InputIt last);
(do C++11)
template< class InputIt >
iterator insert( const_iterator pos, InputIt first, InputIt last );
(od C++11)
iterator insert( const_iterator pos, std::initializer_list<T> ilist );
(5) (od C++11)

Wstawia elementy na określoną pozycję w kontenerze.

1-2) wstawia value przed pos
3) wstawia count kopii value przed pos
4) wstawia elementy z zakresu [first, last) przed pos.
To przeciążenie ma identyczny efekt, jak (3) jeśli InputIt jest typem całkowitym. (do C++11)
To przeciążenie bierze udział w rozwiązywaniu przeciążeń(ang) tylko jeśli InputIt kwalifikuje się jako InputIterator, aby uniknąć niejednoznaczności z przeciążeniem (3). (od C++11)
Zachowanie jest niezdefiniowane, jeśli first i last są iteratorami po elementach *this.
5) wstawia elementy z listy inicjalizacyjnej ilist przed pos.

Wszystkie iteratory, wliczając iterator zakońcowy, zostają unieważnione. Referencje również zostają unie ważnione chyba, że pos == begin() lub pos == end(), w którym to przypadku pozostają prawidłowe.

Spis treści

[edytuj] Parametry

pos - iterator, przed którym zostaną wstawione nowe elementy. pos może być iteratorem end()
value - wartość elementu do wstawienia
first, last - zakres, z którego będą wstawiane elementy, nie mogą być to iteratory po kontenerze, który wywołuje tę metodę
ilist - lista inicjalizacyjna, z której będą wstawiane elementy
Wymagania względem typów
-
T musi spełniać wymagania CopyAssignable i CopyInsertable aby użyć przeciążenia (1).
-
T musi spełniać wymagania MoveAssignable i MoveInsertable aby użyć przeciążenia (2).
-
T musi spełniać wymagania CopyAssignable i CopyInsertable aby użyć przeciążenia (3).
-
T musi spełniać wymagania EmplaceConstructible aby użyć przeciążenia (4,5).
-
T musi spełniać wymagania Swappable , MoveAssignable , MoveConstructible i MoveInsertable aby użyć przeciążenia (4,5). (od C++17)

[edytuj] Zwracana wartość

1-2) Iterator wskazujący na wstawiony element value
3) Iterator wskazujący na pierwszy wstawiony element, lub pos jeśli count==0.
4) Iterator wskazujący na pierwszy wstawiony element, lub pos jeśli first==last.
5) Iterator wskazujący na pierwszy wstawiony element, lub pos jeśli lista inicjalizacyjna ilist jest pusta.

[edytuj] Złożoność

1-2) Stała plus liniowa względem mniejszej z odległości między pos którymś z końców kontenera.
3) Liniowa względem count plus liniowa względem mniejszej z odległości między pos którymś z końców kontenera.
4) Liniowa względem std::distance(first, last) plus liniowa względem mniejszej z odległości między pos którymś z końców kontenera.
5) Liniowa względem ilist.size() plus liniowa względem mniejszej z odległości między pos którymś z końców kontenera.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek podczas wstawiania pojedynczego elementu na któryś z końców, zawartość kontenera nie zostanie zmieniona (strong exception guarantee).

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
konstruuje element "w miejscu"
(publiczna metoda) [edit]
wstawia element na początek
(publiczna metoda) [edit]
dodaje element na koniec
(publiczna metoda) [edit]