Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::forward_list::forward_list

Z cppreference.com
(1)
explicit forward_list( const Allocator& alloc = Allocator() );
(od C++11)
forward_list( size_type count,

              const T& value,

              const Allocator& alloc = Allocator());
(2) (od C++11)
(3)
explicit forward_list( size_type count );
(od C++11)
template< class InputIt >

forward_list( InputIt first, InputIt last,

              const Allocator& alloc = Allocator() );
(4) (od C++11)
forward_list( const forward_list& other );
(5) (od C++11)
forward_list( const forward_list& other, const Allocator& alloc );
(5) (od C++11)
forward_list( forward_list&& other );
(6) (od C++11)
forward_list( forward_list&& other, const Allocator& alloc );
(7) (od C++11)
forward_list( std::initializer_list<T> init,
              const Allocator& alloc = Allocator() );
(8) (od C++11)

Konstruuje nowy kontener z różnych źródeł danych, opcjonalnie wykorzystując dostarczony przez użytkownika alokator alloc.

1) Domyślny konstruktor. Konstruuje pusty kontener.
2) Konstruuje kontener z count kopiami elementów o wartości value.
3) Konstruuje kontener z count wstawionymi z wartością domyślną(ang) instancjami T. Nie wykonuje żadnego kopiowania.
4) Konstruuje kontener z zawartością przedziału [first, last).
Ten konstruktor ma identyczne działanie, jak forward_list(static_cast<size_type>(first), static_cast<value_type>(last), a) jeśli InputIt jest typem całkowitym. (do C++11)
To przeciążenie bierze udział w rozwiązywaniu przeciążeń(ang) tylko jeśli InputIt spełnia wymogi InputIterator, aby uniknąć niejednoznaczności z przeciążeniem (2). (od C++11)
5) Konstruktor kopiujący. Konstruuje kontener z kopią zawartości other. If alloc is not provided, allocator is obtained as if by calling std::allocator_traits<allocator_type>::select_on_container_copy_construction(other.get_allocator()).
6) Konstruktor przenoszący. Konstruuje kontener przenosząc zawartość other, using move semantics. Allocator is obtained by move-construction from the allocator belonging to other.
7) Allocator-extended move constructor. Using alloc as the allocator for the new container, moving the contents from other; if alloc != other.get_allocator(), this results in an element-wise move.
8) Konstruktor z listy inicjalizacyjnej. Konstruuje kontener z zawartością listy inicjalizacyjnej init.

Spis treści

[edytuj] Parametry

alloc - alokator używany do wszystkich alokacji pamięci wykonywanych przez ten kontener
count - rozmiar kontenera
value - wartość, którą zostaną zainicjalizowane elementy kontenera
first, last - przedział, z którego zostaną skopiowane elementy
other - inny kontener, wykorzystywany jako źródło, z którego inicjalizowane są elementy kontenera
init - lista inicjalizacyjna, do zainicjowania wartości elementów kontenera

[edytuj] Złożoność

1) Stała
2-3) Liniowa względem count
4) Liniowa względem odległości między first a last
5) Liniowa względem rozmiaru other
6) Stała.
7) Liniowa, jeśli alloc != other.get_allocator(), w przeciwnym wypadku stała.
8) Liniowa względem rozmiaru init.

[edytuj] Wyjątki

Wywołania Allocator::allocate mogą wyrzucić wyjątki.

[edytuj] Notka

Po skonstruowaniu kontenera przez przeniesienie (przeciążenie (6)), referencje, wskaźniki i iteratory (inne niż "past-the-end") do other pozostają prawidłowe, ale wskazują na elementy znajdujące się teraz w *this. Obecny standard gwarantuje to przez oświadczenie zbiorcze w §23.2.1[container.requirements.general]/12, i bardziej bezpośrednia gwarancja jest wzięta pod uwagę: LWG 2321.


[edytuj] Przykład

#include <forward_list>
#include <string>
#include <iostream>
 
//Wypisuje zawartość kontenera
template<typename T>
std::ostream& operator<<(std::ostream& s, const std::forward_list<T>& v) {
  s.put('[');
  char comma[3] = {'\0', ' ', '\0'};
  for (const auto& e : v) {
    s << comma << e;
    comma[0] = ',';
  }
  return s << ']';
}
 
int main() 
{
  // c++11 składnia listy inicjalizacyjnej:
  std::forward_list<std::string> words1 {"the", "frogurt", "is", "also", "cursed"};
  std::cout << "words1: " << words1 << '\n';
 
  // words2 == words1, konstruktor inicjalizujący z przedziału
  std::forward_list<std::string> words2(words1.begin(), words1.end());
  std::cout << "words2: " << words2 << '\n';
 
  // words3 == words1, konstruktor kopiujący
  std::forward_list<std::string> words3(words1);
  std::cout << "words3: " << words3 << '\n';
 
  // words4 "==" {"Mo", "Mo", "Mo", "Mo", "Mo"}
  std::forward_list<std::string> words4(5, "Mo");
  std::cout << "words4: " << words4 << '\n';
}

Wynik:

words1: [the, frogurt, is, also, cursed]
words2: [the, frogurt, is, also, cursed]
words3: [the, frogurt, is, also, cursed]
words4: [Mo, Mo, Mo, Mo, Mo]

[edytuj] Zobacz także

przypisuje wartości do kontenera
(publiczna metoda) [edit]
przypisuje wartości do kontenera
(publiczna metoda) [edit]