Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::at

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
T& at( const Key& key );
(1) (od C++11)
const T& at( const Key& key ) const;
(2) (od C++11)

Zwraca referencję do wartości elementu z kluczem równym key. Jeśli takiego elementu nie ma w kontenerze, wyrzucany jest wyjątek typu std::out_of_range.

Spis treści

[edytuj] Parametry

key - klucz, z którym element będzie szukany

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do mapowanej wartości zażądanego elementu

[edytuj] Wyjątki

std::out_of_range jeśli kontener nie zawiera elementu z podanym kluczem key

[edytuj] Złożoność

Logarytmiczna względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Zobacz także

dostęp do wskazanego elementu
(publiczna metoda) [edit]