Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::count

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
size_type count( const Key& key ) const;
(1)

Zwraca liczbę elementów, których klucz przy porównaniu jest równy przekazanemu argumentowi. Ten kontener nie pozwala na przechowywanie duplikatów, więc ta metoda może zwrócić tylko 1 albo 0.

1) Zwraca liczbę elementów z kluczem key.

Spis treści

[edytuj] Parametry

key - wartość klucza, z którym elementy będą liczone

[edytuj] Zwracana wartość

Liczba elementów, których klucz przy porównaniu jest równy key, tj. 1 albo 0.

[edytuj] Złożoność

Logarytmiczna względem rozmiaru kontenera

[edytuj] Zobacz także

znajduje element ze wskazanym kluczem
(publiczna metoda) [edit]
zwraca przedział elementów o podanym kluczu
(publiczna metoda) [edit]