Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::map

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
(1)
explicit map( const Compare& comp = Compare(),
              const Allocator& alloc = Allocator() );
explicit map( const Allocator& alloc );
(1) (od C++11)
(2)
template< class InputIterator >

map( InputIterator first, InputIterator last,
     const Compare& comp = Compare(),

     const Allocator& alloc = Allocator() );
map( const map& other );
(3)
map( const map& other, const Allocator& alloc );
(3) (od C++11)
map( map&& other );
(4) (od C++11)
map( map&& other, const Allocator& alloc );
(4) (od C++11)
(5)
map( std::initializer_list<value_type> init,

     const Compare& comp = Compare(),

     const Allocator& alloc = Allocator() );
(od C++11)

Konstruuje nowy kontener z różnych źródeł danych, opcjonalnie wykorzystując dostarczony przez użytkownika alokator alloc i/lub obiekt funkcji porównującej comp.

1) Domyślny konstruktor. Konstruuje pusty kontener.
2) Konstruktor przedziałowy. Konstruuje kontener z zawartością przedziału [first, last). Jeśli wiele elementów na przedziale ma klucze, które są porównywane jako identyczne, nie jest określone, który element zostanie wstawiony (pending LWG2844).
3) Konstruktor kopiujący. Konstruuje kontener z kopią zawartości other. If alloc is not provided, allocator is obtained by calling std::allocator_traits<allocator_type>::select_on_container_copy_construction(other.get_allocator()).
4) Konstruktor przenoszący. Constructs the container with the contents of other using move semantics. If alloc is not provided, allocator is obtained by move-construction from the allocator belonging to other.
5) Konstruktor z listy inicjalizacyjnej. Konstruuje kontener z zawartością listy inicjalizacyjnej init. Jeśli wiele elementów na przedziale ma klucze, które są porównywane jako identyczne, nie jest określone, który element zostanie wstawiony (pending LWG2844).

Spis treści

[edytuj] Parametry

alloc - alokator używany do wszystkich alokacji pamięci wykonywanych przez ten kontener
comp - obiekt funkcji porównującej, wykorzystywany przy wszystkich porównaniach kluczy
first, last - przedział, z którego zostają skopiowane elementy
other - inny kontener, wykorzystywany jako źródło, z którego inicjalizowane są elementy kontenera
init - lista inicjalizacyjna, do zainicjowania wartości elementów kontenera
Wymagania względem typów
-
InputIterator musi spełniać wymagania InputIteratorerator.
-
Compare musi spełniać wymagania Compare.
-
Allocator musi spełniać wymagania Allocator.

[edytuj] Złożoność

1) Stała

2) N log(N), gdzie N = std::distance(first, last) ogólnie, liniowa względem N jeśli przedział jest już posortowany zgodnie z value_comp().

3) Liniowa względem rozmiaru other

4) Stała. Jeśli alloc jest podany i alloc != other.get_allocator(), liniowa.

5) N log(N), gdzie N = init.size()) ogólnie, liniowa względem N jeśli init jest już posortowana zgodnie z value_comp().

[edytuj] Wyjątki

Wywołania Allocator::allocate mogą wyrzucić wyjątki.

[edytuj] Notka

Po skonstruowaniu kontenera przez przeniesienie (przeciążenie (4)), referencje, wskaźniki i iteratory (inne niż "past-the-end") do other pozostają prawidłowe, ale wskazują na elementy znajdujące się teraz w *this. Obecny standard gwarantuje to przez oświadczenie zbiorcze w §23.2.1[container.requirements.general]/12, i bardziej bezpośrednia gwarancja jest wzięta pod uwagę: LWG 2321.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <map>
 
template<typename Map>
void print_map(Map& m)
{
  std::cout << '{';
  for(auto& p: m)
    std::cout << p.first << ':' << p.second << ' ';
  std::cout << "}\n";
}
 
struct Point { double x, y; };
struct PointCmp {
  bool operator()(const Point& lhs, const Point& rhs) const { 
    return lhs.x < rhs.x; // sortuje tylko po pierwszej współrzędnej
  }
};
 
int main()
{
 // (1) Domyślny konstruktor
 std::map<std::string, int> map1;
 map1["something"] = 69;
 map1["anything"] = 199;
 map1["that thing"] = 50;
 std::cout << "map1 = "; print_map(map1);
 
 // (2) Konstruktor przedziałowy
 std::map<std::string, int> iter(map1.find("anything"), map1.end());
 std::cout << "\niter = "; print_map(iter);
 std::cout << "map1 = "; print_map(map1);
 
 // (3) Konstruktor kopiujący
 std::map<std::string, int> copied(map1);
 std::cout << "\ncopied = "; print_map(copied);
 std::cout << "map1 = "; print_map(map1);
 
 // (4) Konstruktor przenoszący
 std::map<std::string, int> moved(std::move(map1));
 std::cout << "\nmoved = "; print_map(moved);
 std::cout << "map1 = "; print_map(map1);
 
 // (5) Konstruktor z listy inicjalizacyjnej
 const std::map<std::string, int> init {
  {"this", 100},
  {"can", 100},
  {"be", 100},
  {"const", 100},
 };
 std::cout << "\ninit = "; print_map(init);
 
 
 // Własna metoda porównywania kluczy, opcja 1:
 // Użyj funktora
 std::map<Point, double, PointCmp> mag = {
   { {5, -12}, 13 },
   { {3, 4},  5 },
   { {-8, -15}, 17 }
 };
 
 for(auto p : mag)
   std::cout << "The magnitude of (" << p.first.x
        << ", " << p.first.y << ") is "
        << p.second << '\n';
 
 // Własna metoda porównywania kluczy, opcja 2:  
 // Użyj wyrażeń lambda
 // Ta lambda sortuje punkty po ich module, można zwrócić uwagę,
 // że wartość tego modułu pobiera ze zmiennej lokalnej mag
 auto cmpLambda = [&mag](const Point &lhs, const Point &rhs) { return mag[lhs] < mag[rhs]; };
 //Można również użyć lambd, które nie są zależne od zmiennych lokalnych, np.:
 //auto cmpLambda = [](const Point &lhs, const Point &rhs) { return lhs.y < rhs.y; };
 //Taka lambda posortowałaby po drugiej współrzędnej
 std::map<Point, double, decltype(cmpLambda)> magy(cmpLambda);
 
 //Różne metody wstawiania elementów:
 magy.insert(std::pair<Point, double>({5, -12}, 13));
 magy.insert({ {3, 4}, 5});
 magy.insert({Point{-8.0, -15.0}, 17});
 
 std::cout << '\n';
 for(auto p : magy)
   std::cout << "The magnitude of (" << p.first.x
        << ", " << p.first.y << ") is "
        << p.second << '\n';
}

Wynik:

map1 = {anything:199 something:69 that thing:50 }
 
iter = {anything:199 something:69 that thing:50 }
map1 = {anything:199 something:69 that thing:50 }
 
copied = {anything:199 something:69 that thing:50 }
map1 = {anything:199 something:69 that thing:50 }
 
moved = {anything:199 something:69 that thing:50 }
map1 = {}
 
init = {be:100 can:100 const:100 this:100 }
The magnitude of (-8, -15) is 17
The magnitude of (3, 4) is 5
The magnitude of (5, -12) is 13
 
The magnitude of (3, 4) is 5
The magnitude of (5, -12) is 13
The magnitude of (-8, -15) is 17

[edytuj] Zobacz także

przypisuje wartości do kontenera
(publiczna metoda) [edit]