Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::operator[]

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
T& operator[]( const Key& key );
(1)
T& operator[]( Key&& key );
(2) (od C++11)

Zwraca referencję do wartości skojarzonej z kluczem równym key, wykonując wstawienie, jeśli taki element wcześniej nie istniał.

1) Wstawia value_type(key, T()) jeśli klucz nie występował w kontenerze. Funkcja jest równoważna z return insert(std::make_pair(key, T())).first->second;
-
key_type musi spełniać wymagania CopyConstructible .
-
mapped_type musi spełniać wymagania CopyConstructible i DefaultConstructible.
Jeśli jest wykonywane wstawienie, mapowana wartość jest value-initialized (default-constructed for class types, zero-initialized otherwise) and a reference to it is returned.(wymaga tłumaczenia)
(do C++11)
1) Wstawia obiekt value_type konstruowany "w miejscu" (ang) z std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(key), std::tuple<>(), jeśli klucz nie występuje w kontenerze.
Kiedy używany jest domyślny alokator, sprowadza się to do skonstruowania klucza przez skopiowanie key and the mapped value being value-initialized.(wymaga tłumaczenia)
-
value_type musi być EmplaceConstructible z std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(key), std::tuple<>(). Kiedy używany jest domyślny alokator, oznacza to, że key_type musi być CopyConstructible i mapped_type musi być DefaultConstructible.
2) Inserts a value_type object constructed in-place from std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(std::move(key)), std::tuple<>() if the key does not exist.
Kiedy używany jest domyślny alokator, sprowadza się to do skonstruowania klucza przez przeniesienie keyand the mapped value being value-initialized.(wymaga tłumaczenia)
-
value_type musi być EmplaceConstructible z std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(std::move(key)), std::tuple<>(). Kiedy używany jest domyślny alokator, oznacza to, że key_type musi być MoveConstructible i mapped_type musi być DefaultConstructible.
(od C++11)

Żadne iteratory ani referencje nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

key - klucz, z którym element będzie szukany / wstawiony

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do mapowanej wartości nowego elementu, jeśli wcześniej nie istniał żaden element z kluczem key. W przeciwnym razie referencja do mapowanej wartości istniejącego wcześniej elementu z kluczem równym key.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek przez jakąkolwiek operację, funkcja nie ma żadnego efektu.

[edytuj] Złożoność

Logarytmicza względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Notka

In the published C++11 and C++14 standards, this function was specified to require mapped_type to be DefaultInsertable and key_type to be CopyInsertable or MoveInsertable into *this. This specification was defective and was fixed by LWG issue 2469, and the description above incorporates the resolution of that issue.

However, one implementation (libc++) is known to construct the key_type and mapped_type objects via two separate allocator construct() calls, as arguably required by the standards as published, rather than emplacing a value_type object.

operator[] is non-const because it inserts the key if it doesn't exist. If this behavior is undesirable or if the container is const, at() may be used.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
 
int main()
{
  std::map<char, int> letter_counts {{'a', 27}, {'b', 3}, {'c', 1}};
 
  std::cout << "initially:\n";
  for (const auto &pair : letter_counts) {
    std::cout << pair.first << ": " << pair.second << '\n';
  }
 
  letter_counts['b'] = 42; // uaktualnienie istniejącej wartości
  letter_counts['x'] = 9; // wstawienie nowej wartości
 
  std::cout << "after modifications:\n";
  for (const auto &pair : letter_counts) {
    std::cout << pair.first << ": " << pair.second << '\n';
  }
 
  // zlicza liczbę wystąpień każdego słowa
  // (pierwsze wywołanie operatora[] inicjalizuje liczniki zerem)
  std::map<std::string, size_t> word_map;
  for (const auto &w : { "this", "sentence", "is", "not", "a", "sentence",
              "this", "sentence", "is", "a", "hoax"}) {
    ++word_map[w];
  }
 
  for (const auto &pair : word_map) {
    std::cout << pair.second << " occurrences of word '" << pair.first << "'\n";
  }
}

Wynik:

initially:
a: 27
b: 3
c: 1
after modifications:
a: 27
b: 42
c: 1
x: 9
2 occurrences of word 'a'
1 occurrences of word 'hoax'
2 occurrences of word 'is'
1 occurrences of word 'not'
3 occurrences of word 'sentence'
2 occurrences of word 'this'

[edytuj] Zobacz także

(C++11)
dostęp do wskazanego elementu, ze sprawdzeniem zakresów
(publiczna metoda) [edit]