Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::upper_bound

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
iterator upper_bound( const Key& key );
(1)
const_iterator upper_bound( const Key& key ) const;
(1)
1) Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element większy niż key.

Spis treści

[edytuj] Parametry

key - wartość klucza, do którego będą porównywane elementy

[edytuj] Zwracana wartość

Iterator wskazujący na pierwszy element, który jest większy niż key. Jeśli nie ma takiego elementu w kontenerze, zwracany jest iterator zakońcowy(ang) (zobacz end()).

[edytuj] Złożoność

Logarytmiczna względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Zobacz także

zwraca przedział elementów o podanym kluczu
(publiczna metoda) [edit]
zwraca iterator na pierwszy element nie mniejszy niż dany klucz
(publiczna metoda) [edit]