Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::priority_queue

Z cppreference.com
< cpp‎ | container


Zdefiniowane w nagłówku <queue>
template<

    class T,
    class Container = std::vector<T>,
    class Compare = std::less<typename Container::value_type>

> class priority_queue;

std::priority_queue - kolejka priorytetowa to adapter kontenera, zapewniający dostęp do największego (domyślnie) elementu kontenera w czasie stałym, w zamian za logarytmiczny czas dodawania i usuwania elementów.

Użytkownik może samodzielnie podać Compare w celu zmiany sposobu porządkowania elementów, mp. użycie std::greater<T> spowodowałoby, że najmniejszy element pojawiłby się jako szczytowy (top()).

Działanie na priority_queue jest podobne do zarządzania kopcem (heap) na kontenerze dostępu bezpośredniego, z taką korzyścią, że nie ma możliwości przypadkowego zepsucia jego struktury.

Spis treści

[edytuj] Parametry szablonu

T - Typ przechowywanych elementów.
Container - Typ opakowywanego kontenera, wykorzystywanego do przechowywania elementów. Kontener ten musi spełniać wymogi SequenceContainer, a jego iteratory muszą spełniać wymogi RandomAccessIterator. Dodatkowo, musi zapewniać następujące metody, ze standardową semantyką:
 • front()
 • push_back()
 • pop_back()

Standardowe kontenery std::vector i std::deque spełniają te wymogi.

Compare - A Compare type providing a strict weak ordering.

Należy zwrócić uwagę, że parametr Compare jest zdefiniowany w taki sposób, że zwraca true if its first argument comes before its second argument in a weak ordering. But because the priority queue outputs largest elements first, the elements that "come before" are actually output last. That is, the front of the queue contains the "last" element according to the weak ordering imposed by Compare.

[edytuj] Typy składowe

Typ składowy Definicja
container_type Container [edit]
value_type Container::value_type [edit]
size_type Container::size_type [edit]
reference Container::reference [edit]
const_reference Container::const_reference [edit]

[edytuj] Metody

Konstruuje priority_queue
(publiczna metoda) [edit]
Niszczy priority_queue
(publiczna metoda) [edit]
przypisuje wartości do adaptora kontenera
(publiczna metoda) [edit]
Dostęp do elementów
dostęp do szczytowego elementu
(publiczna metoda) [edit]
Pojemność
sprawdza, czy opakowany kontener jest pusty
(publiczna metoda) [edit]
zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]
Modyfikatory
wstawia element i sortuje opakowywany kontener
(publiczna metoda) [edit]
(C++11)
konstruuje element "w miejscu" i sotrtuje opakowywany kontener
(publiczna metoda) [edit]
usuwa szczytowy element
(publiczna metoda) [edit]
zamienia zawartość
(publiczna metoda) [edit]

Pola składowe

Container c
opakowywany kontener
(chroniony obiekt składowy) [edit]
Compare comp
obiekt funkcji porównującej
(chroniony obiekt składowy)

[edytuj] Funkcje operujące na zawartości

specjalizacja dla algorytmu std::swap
(szablon funkcji) [edit]

[edytuj] Klasy pomocnicze

specializes the std::uses_allocator type trait
(szablon funkcji) [edit]


[edytuj] Przykład

#include <functional>
#include <queue>
#include <vector>
#include <iostream>
 
template<typename T> void print_queue(T& q) {
  while(!q.empty()) {
    std::cout << q.top() << " ";
    q.pop();
  }
  std::cout << '\n';
}
 
int main() {
  std::priority_queue<int> q;
 
  for(int n : {1,8,5,6,3,4,0,9,7,2})
    q.push(n);
 
  print_queue(q);
 
  std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::greater<int> > q2;
 
  for(int n : {1,8,5,6,3,4,0,9,7,2})
    q2.push(n);
 
  print_queue(q2);
 
  // Użycie lambdy do porównywania elementów
  auto cmp = [](int left, int right) { return (left ^ 1) < (right ^ 1);};
  std::priority_queue<int, std::vector<int>, decltype(cmp)> q3(cmp);
 
  for(int n : {1,8,5,6,3,4,0,9,7,2})
    q3.push(n);
 
  print_queue(q3);
 
}

Wynik:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 9 6 7 4 5 2 3 0 1