Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::priority_queue::priority_queue

Z cppreference.com
(1)
explicit priority_queue( const Compare& compare = Compare(),
                         const Container& cont = Container() );
(do C++11)
priority_queue( const Compare& compare, const Container& cont );
(od C++11)
explicit priority_queue( const Compare& compare = Compare(),
                         Container&& cont = Container() );
(2) (od C++11)
priority_queue( const priority_queue& other );
(3)
priority_queue( priority_queue&& other );
(4) (od C++11)
template< class Alloc >
explicit priority_queue( const Alloc& alloc );
(5) (od C++11)
template< class Alloc >
priority_queue( const Compare& compare, const Alloc& alloc );
(6) (od C++11)
template< class Alloc >

priority_queue( const Compare& compare, const Container& cont,

                const Alloc& alloc );
(7) (od C++11)
template< class Alloc >

priority_queue( const Compare& compare, Container&& cont,

                const Alloc& alloc );
(8) (od C++11)
template< class Alloc >
priority_queue( const priority_queue& other, const Alloc& alloc );
(9) (od C++11)
template< class Alloc >
priority_queue( priority_queue&& other, const Alloc& alloc );
(10) (od C++11)
template< class InputIt >

priority_queue( InputIt first, InputIt last,

                const Compare& compare, const Container& cont );
(11) (od C++11)
template< class InputIt >

priority_queue( InputIt first, InputIt last,
                const Compare& compare = Compare(),

                Container&& cont = Container() );
(12) (od C++11)

Konstruuje nowy kontener opakowywany przez ten adapter z różnych źródeł danych, opcjonalnie wykorzystując dostarczony przez użytkownika alokator alloc i/lub obiekt funkcji porównującej comp.

1) Konstruuje opakowywany kontener c poprzez skopiowanie cont. Konstruuje funktor porównujący comp poprzez skopiowanie compare. Wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp). Jest to również konstruktor domyślny. (do C++11)
2) Konstruuje opakowywany kontener c poprzez przeniesienie std::move(cont). Konstruuje funktor porównujący comp poprzez skopiowanie compare. Wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp). Jest to również konstruktor domyślny. (od C++11)
3) Konstruktor kopiujący. Adapter jest konstruowany poprzez skopiowanie other.c. Funktor porównujący jest konstruowany za pomocą std::move(other.comp). (niejawnie zadeklarowany)
4) Konstruktor przenoszący. Adapter jest konstruowany poprzez przeniesienie std::move(other.c). Funktor porównujący jest konstruowany za pomocą std::move(other.comp). (niejawnie zadeklarowany)
5-10) Następujące konstruktory są zdefiniowane tylko wtegy, gdy std::uses_allocator<container_type, Alloc>::value == true, to znaczy, gdy opakowywany kontener jest "allocator-aware" (wszystkie kontenery biblioteki standardowej spełniają to założenie).
5) Konstruuje opakowywany kontener, wykorzystując alloc jako alokator. W rzeczywistości wywołuje c(alloc). comp is value-initialized.
6) Konstruuje opakowywany kontener, wykorzystując alloc jako alokator. W rzeczywistości wywołuje c(alloc). Konstruuje comp poprzez skopiowanie compare.
7) Konstruuje opakowywany kontener wykorzystując zawartość cont i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(cont, alloc). Konstruuje comp przez skopiowanie compare. Następnie wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp).
8) Konstruuje opakowywany kontener przenosząc zawartość cont i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(std::move(cont), alloc). Konstruuje comp przez skopiowanie compare. Następnie wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp).
9) Konstruuje adapter wykorzystując zawartość other.c i używając alloc jako alokatora. W rzeczywistości wywołuje c(other.c, alloc). Konstruuje comp przez skopiowanie other.comp.
10) Konstruuje opakowywany kontener przenosząc zawartość cont i używając alloc jako alokatora. W rzeczywistości wywołuje c(std::move(other.c), alloc). Konstruuje comp przez przeniesienie other.comp.
11) Konstruuje c przez skopiowanie cont i konstruuje comp przez skopiowanie compare. Następnie wywołuje c.insert(c.end(), first, last);, i po tym wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp);.
12) Konstruuje opakowywany kontener c przenosząc zawartość cont i konstruuje comp przenosząc zawartość compare. Następnie wywołuje c.insert(c.end(), first, last);, i po tym wywołuje std::make_heap(c.begin(), c.end(), comp);.

Spis treści

[edytuj] Parametry

alloc - alokator używany do wszystkich alokacji pamięci wykonywanych przez opakowywany kontener
other - inny adapter, wykorzystywany jako źródło, z którego inicjalizowany jest opakowywany kontener
cont - inny kontener, wykorzystywany jako źródło, którym inicjalizowany jest opakowywany kontener
compare - obiekt funkcji porównującej, do zainicjalizowania opakowywanego funktora porównującego
first, last - przedział, z którego zostają skopiowane elementy
Wymagania względem typów
-
Alloc musi spełniać wymagania Alokator.
-
Container musi spełniać wymagania Container. Konstruktory (5-10) są definiowane, jeśli Container spełnia wymagania AllocatorAwareContainer
-
InputIt musi spełniać wymagania InputIterator.

[edytuj] Złożoność

1,3) O(N) porównań, gdzie N to cont.size().
Dodatkowo, O(N) wywołań konstruktora value_type, gdzie N to cont.size().
2) O(N) porównań, gdzie N to cont.size().
4-6) Stała.
7) O(N) porównań, gdzie N to cont.size().
Dodatkowo, O(N) wywołań konstruktora value_type, gdzie N to cont.size().
8) O(N) porównań, gdzie N to cont.size().
9) Liniowa względem rozmiaru other.
10) Stała.
11) O(N) porównań, gdzie N to cont.size() + std::distance(first, last).
Dodatkowo, O(N) wywołań konstruktora value_type, gdzie N to cont.size().
12) O(N) porównań, gdzie N to cont.size() + std::distance(first, last).

[edytuj] Przykład

#include <queue>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <functional>
 
int main()
{
  std::priority_queue<int> c1;
  c1.push(5);
  std::cout << c1.size() << '\n';
 
  std::priority_queue<int> c2(c1);
  std::cout << c2.size() << '\n';
 
  std::vector<int> vec={3, 1, 4, 1, 5};
  std::priority_queue<int> c3(std::less<int>(), vec);
  std::cout << c3.size() << '\n';
}

Wynik:

1
1
5

[edytuj] Przykład z własną funkcją porównującą

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <utility>
 
using my_pair_t = std::pair<size_t,bool>;
 
using my_container_t = std::vector<my_pair_t>;
 
int main()
{
  auto my_comp =
    [](const my_pair_t& e1, const my_pair_t& e2) 
    { return e1.first > e2.first; };
  std::priority_queue<my_pair_t,
            my_container_t,
            decltype(my_comp)> queue(my_comp);
  queue.push(std::make_pair(5, true));
  queue.push(std::make_pair(3, false));
  queue.push(std::make_pair(7, true));
  std::cout << std::boolalpha;
  while(!queue.empty()) 
  {
    const auto& p = queue.top();
    std::cout << p.first << " " << p.second << "\n";
    queue.pop();
  }
}

Wynik:

3 false
5 true
7 true

[edytuj] Zobacz także

przypisuje wartości do adaptora kontenera
(publiczna metoda) [edit]