Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::queue::queue

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue
(1)
explicit queue( const Container& cont = Container() );
(do C++11)
explicit queue( const Container& cont );
(od C++11)
explicit queue( Container&& cont = Container() );
(2) (od C++11)
queue( const queue& other );
(3)
queue( queue&& other );
(4) (od C++11)
template< class Alloc >
explicit queue( const Alloc& alloc );
(5) (od C++11)
template< class Alloc >
queue( const Container& cont, const Alloc& alloc );
(6) (od C++11)
template< class Alloc >
queue( Container&& cont, const Alloc& alloc );
(7) (od C++11)
template< class Alloc >
queue( const queue& other, const Alloc& alloc );
(8) (od C++11)
template< class Alloc >
queue( queue&& other, const Alloc& alloc );
(9) (od C++11)

Konstruuje nowy kontener opakowywany przez ten adapter z różnych źródeł danych, opcjonalnie wykorzystując dostarczony przez użytkownika alokator alloc.

1) Konstruuje opakowywany kontener c poprzez skopiowanie cont. Jest to również konstruktor domyślny. (do C++11)
2) Konstruuje opakowywany kontener c poprzez przeniesienie std::move(cont). Jest to również konstruktor domyślny. (od C++11)
3) Konstruktor kopiujący. Adapter jest konstruowany poprzez skopiowanie other.c. (niejawnie zadeklarowany)
4) Konstruktor przenoszący. Adapter jest konstruowany poprzez przeniesienie std::move(other.c). (niejawnie zadeklarowany)
5-9) Następujące konstruktory są zdefiniowane tylko wtegy, gdy std::uses_allocator<container_type, Alloc>::value == true, to znaczy, gdy opakowywany kontener jest "allocator-aware" (wszystkie kontenery biblioteki standardowej spełniają to założenie).
5) Konstruuje opakowywany kontener wykorzystując alloc jako alokator, tak jak przy wywołaniu c(alloc).
6) Konstruuje opakowywany kontener wykorzystując zawartość cont i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(cont, alloc).
7) Konstruuje opakowywany kontener przenosząc zawartość cont i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(std::move(cont), alloc).
8) Konstruuje adapter wykorzystując zawartość other.c i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(other.c, alloc).
9) Konstruuje adapter przenosząc zawartość other i używając alloc jako alokatora, tak jak przy wywołaniu c(std::move(other.c), alloc).

Spis treści

[edytuj] Parametry

alloc - alokator używany do wszystkich alokacji pamięci wykonywanych przez opakowywany kontener
other - inny adapter, wykorzystywany jako źródło, z którego inicjalizowany jest opakowywany kontener
cont - inny kontener, wykorzystywany jako źródło, którym inicjalizowany jest opakowywany kontener
first, last - przedział, z którego zostają skopiowane elementy
Wymagania względem typów
-
Alloc musi spełniać wymagania Alokator.
-
Container musi spełniać wymagania Container . Konstruktory (5-10) są definiowane, jeśli Container spełnia wymagania AllocatorAwareContainer
-
InputIt musi spełniać wymagania InputIterator.

[edytuj] Złożoność

1, 3, 5, 6, 8: liniowa względem rozmiaru cont lub other

2, 4, 7, 9: stała

[edytuj] Przykład

#include <queue>
#include <deque>
#include <iostream>
 
int main()
{
  std::queue<int> c1;
  c1.push(5);
  std::cout << c1.size() << '\n';
 
  std::queue<int> c2(c1);
  std::cout << c2.size() << '\n';
 
  std::deque<int> deq {3, 1, 4, 1, 5};
  std::queue<int> c3(deq);
  std::cout << c3.size() << '\n';
}

Wynik:

1
1
5

[edytuj] Zobacz także

przypisuje wartości do adaptora kontenera
(publiczna metoda) [edit]