Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::set::set

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | set
(1)
explicit set( const Compare& comp = Compare(),
              const Allocator& alloc = Allocator() );
explicit set( const Allocator& alloc );
(1) (od C++11)
(2)
template< class InputIterator >

set( InputIterator first, InputIterator last,
     const Compare& comp = Compare(),

     const Allocator& alloc = Allocator() );
set( const set& other );
(3)
set( const set& other, const Allocator& alloc );
(3) (od C++11)
set( set&& other );
(4) (od C++11)
set( set&& other, const Allocator& alloc );
(4) (od C++11)
(5)
set( std::initializer_list<value_type> init,

     const Compare& comp = Compare(),

     const Allocator& alloc = Allocator() );
(od C++11)

Konstruuje nowy kontener z różnych źródeł danych, opcjonalnie wykorzystując dostarczony przez użytkownika alokator alloc i/lub obiekt funkcji porównującej comp.

1) Domyślny konstruktor. Konstruuje pusty kontener.
2) Konstruktor przedziałowy. Konstruuje kontener z zawartością przedziału [first, last). Jeśli wiele elementów na przedziale ma klucze, które są porównywane jako identyczne, nie jest określone, który element zostanie wstawiony (pending LWG2844).
3) Konstruktor kopiujący. Konstruuje kontener z kopią zawartości other. If alloc is not provided, allocator is obtained by calling std::allocator_traits<allocator_type>::select_on_container_copy_construction(other.get_allocator()).
4) Konstruktor przenoszący. Constructs the container with the contents of other using move semantics. If alloc is not provided, allocator is obtained by move-construction from the allocator belonging to other.
5) Konstruktor z listy inicjalizacyjnej. Konstruuje kontener z zawartością listy inicjalizacyjnej init. Jeśli wiele elementów na przedziale ma klucze, które są porównywane jako identyczne, nie jest określone, który element zostanie wstawiony (pending LWG2844).

Spis treści

[edytuj] Parametry

alloc - alokator używany do wszystkich alokacji pamięci wykonywanych przez ten kontener
comp - obiekt funkcji porównującej, wykorzystywany przy wszystkich porównaniach kluczy
first, last - przedział, z którego zostają skopiowane elementy
other - inny kontener, wykorzystywany jako źródło, z którego inicjalizowane są elementy kontenera
init - lista inicjalizacyjna, do zainicjowania wartości elementów kontenera
Wymagania względem typów
-
InputIterator musi spełniać wymagania InputIteratorerator.
-
Compare musi spełniać wymagania Compare.
-
Allocator musi spełniać wymagania Allocator.

[edytuj] Złożoność

1) Stała

2) N log(N), gdzie N = std::distance(first, last) ogólnie, liniowa względem N jeśli przedział jest już posortowany zgodnie z value_comp().

3) Liniowa względem rozmiaru other

4) Stała. Jeśli alloc jest podany i alloc != other.get_allocator(), liniowa.

5) N log(N), gdzie N = init.size()) ogólnie, liniowa względem N jeśli init jest już posortowana zgodnie z value_comp().

[edytuj] Wyjątki

Wywołania Allocator::allocate mogą wyrzucić wyjątki.

[edytuj] Notka

Po skonstruowaniu kontenera przez przeniesienie (przeciążenie (4)), referencje, wskaźniki i iteratory (inne niż "past-the-end") do other pozostają prawidłowe, ale wskazują na elementy znajdujące się teraz w *this. Obecny standard gwarantuje to przez oświadczenie zbiorcze w §23.2.1[container.requirements.general]/12, i bardziej bezpośrednia gwarancja jest wzięta pod uwagę: LWG 2321.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <string>
#include <set>
#include <cmath>
 
struct Point { double x, y; };
struct PointCmp {
  bool operator()(const Point& lhs, const Point& rhs) const { 
    return std::hypot(lhs.x, lhs.y) < std::hypot(rhs.x, rhs.y); 
  }
};
 
int main()
{
 // (1) Domyślny konstruktor
 std::set<std::string> a;
 a.insert("cat");
 a.insert("dog");
 a.insert("horse");
 for(auto& str: a) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 
 // (2) Konstruktor przedziałowy
 std::set<std::string> b(a.find("dog"), a.end());
 for(auto& str: b) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 
 // (3) Konstruktor kopiujący
 std::set<std::string> c(a);
 c.insert("another horse");
 for(auto& str: c) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 
 // (4) Konstruktor przenoszący
 std::set<std::string> d(std::move(a));
 for(auto& str: d) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 std::cout << "moved-from set is ";
 for(auto& str: a) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 
 // (5) Konstruktor z listy inicjalizacyjnej
 std::set<std::string> e {"one", "two", "three", "five", "eight"};
 for(auto& str: e) std::cout << str << ' ';
 std::cout << '\n';
 
 // własna funkcja porównująca
 std::set<Point, PointCmp> z = {{2, 5}, {3, 4}, {1, 1}};
 z.insert({1, -1}); // nie powiedzie się, ponieważ moduł (1,-1) jest równy (1,1)
 for(auto& p: z) std::cout << '(' << p.x << ',' << p.y << ") ";
 std::cout << '\n';
}

Wynik:

cat dog horse 
dog horse 
another horse cat dog horse 
cat dog horse 
moved-from set is 
eight five one three two 
(1,1) (3,4) (2,5)

[edytuj] Zobacz także

przypisuje wartości do kontenera
(publiczna metoda) [edit]