Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::emplace_back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
template< class... Args >
void emplace_back( Args&&... args );
(od C++11)

Dodaje nowy element na koniec kontenera. Element jest konstruowany poprzez std::allocator_traits::construct, które zazwyczaj używa placement-new do skonstruowania elementu "w miejscu"(ang), w lokalizacji zapewnionej przez kontener. Argumenty args... są przekazane do konstruktora jako std::forward<Args>(args)....

Jeśli nowy rozmiar size() jest większy niż capacity(), wszystkie iteratory i referencje zostają unieważnione (wliczając iterator zakońcowy). W przeciwnym wypadku tylko iterator zakońcowy zostaje unieważniony.

Spis treści

[edytuj] Parametry

args - argumenty do przekazania do konstruktora elementu
Wymagania względem typów
-
T (typ elementu kontenera) musi spełniać wymagania MoveInsertable i EmplaceConstructible .

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Amortyzowana stała.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek, zawartość kontenera nie zostanie zmodyfikowana (strong exception guarantee). Jeśli konstruktor przenoszący T nie jest noexcept oraz T nie jest CopyInsertable do *this, wektor użyje konstruktora przenoszącego. Jeśli ten konstruktor wyrzuci wyjątek, gwarancja niezmienności stanu kontenera jest zniesiona, a efekty niesprecyzowane.

[edytuj] Przykład

Poniższy kod wykorzystuje emplace_back do dodania obiektów typu President na koniec kontenera std::vector. Demonstruje, jak emplace_back przekazuje parametry do konstruktora President i pokazuje, jak wykorzystanie emplace_back pozwala uniknąć operacji dodatkowego przenoszenia lub kopiowania, wymaganego przy wykorzystaniu push_back.

#include <vector>
#include <string>
#include <iostream>
 
struct President
{
  std::string name;
  std::string country;
  int year;
 
  President(std::string p_name, std::string p_country, int p_year)
    : name(std::move(p_name)), country(std::move(p_country)), year(p_year)
  {
    std::cout << "I am being constructed.\n";
  }
  President(President&& other)
    : name(std::move(other.name)), country(std::move(other.country)), year(other.year)
  {
    std::cout << "I am being moved.\n";
  }
  President& operator=(const President& other) = default;
};
 
int main()
{
  std::vector<President> elections;
  std::cout << "emplace_back:\n";
  elections.emplace_back("Nelson Mandela", "South Africa", 1994);
 
  std::vector<President> reElections;
  std::cout << "\npush_back:\n";
  reElections.push_back(President("Franklin Delano Roosevelt", "the USA", 1936));
 
  std::cout << "\nContents:\n";
  for (President const& president: elections) {
    std::cout << president.name << " was elected president of "
         << president.country << " in " << president.year << ".\n";
  }
  for (President const& president: reElections) {
    std::cout << president.name << " was re-elected president of "
         << president.country << " in " << president.year << ".\n";
  }
}

Wynik:

emplace_back:
I am being constructed.
 
push_back:
I am being constructed.
I am being moved.
 
Contents:
Nelson Mandela was elected president of South Africa in 1994.
Franklin Delano Roosevelt was re-elected president of the USA in 1936.

[edytuj] Zobacz także

dodaje element na koniec
(publiczna metoda) [edit]