Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::vector::resize

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | vector
void resize( size_type count, T value = T() );
(do C++11)
void resize( size_type count );
(1) (od C++11)
void resize( size_type count, const value_type& value );
(2) (od C++11)

Zmienia wielkość kontenera tak, aby zawierał count elementów.

Jeśli obecny rozmiar jest większy niż count, kontener zostaje zredukowany do count pierwszych elementów.

Jeśli obecny rozmiar jest mniejszy niż count, dodatkowe elementy są dokładane na koniec kontenera i inicjalizowane value.

(do C++11)

Jeśli obecny rozmiar jest mniejszy niż count,

1) dodatkowe elementy są domyślnie-wstawiane (default-inserted) na koniec kontenera
2) dodatkowe kopie value dokładane są na koniec kontenera
(od C++11)

Spis treści

[edytuj] Parametry

count - nowy rozmiar kontenera
value - wartość, którą zostaną zainicjalizowane nowe elementy
Wymagania względem typów
-
T musi spełniać wymagania MoveInsertable i DefaultInsertable aby użyć przeciążenia (1).
-
T musi spełniać wymagania CopyInsertable aby użyć przeciążenia (2).

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem różnicy między obecnym rozmiarem a count. Możliwa dodatkowa złożoność w związku z realokacją, jeśli obecna pojemność capacity() jest mniejsza niż count

Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek, funkcja nie nie zmieni zawartości kontenera. (strong exception guarantee).

W przeciążeniu (1), jeśli konstruktor przenoszący T nie jest noexcept oraz T nie jest CopyInsertable do *this, wektor użyje konstruktora przenoszącego. Jeśli ten konstruktor wyrzuci wyjątek, gwarancja niezmienności stanu kontenera jest zniesiona, a efekty niesprecyzowane. (od C++11)

Notka

Jeśli inicjalizacja wartości w przeciążeniu (1) jest nieporządana, np. jeśli elementy nie są obiektami klas i wyzerowanie nie jest potrzebne, można tego uniknąć korzystając z własnego Allocator::construct.

Pojemność wektora nigdy nie jest redukowana przez tą metodę, gdyż unieważniłoby to wszytkie iteratory, zamiast tylko tych, które byłyby unieważnione przez odpowiadającą sekwencję wywołań pop_back().

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <vector>
int main()
{
  std::vector<int> c = {1, 2, 3};
  std::cout << "The vector holds: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';
  c.resize(5);
  std::cout << "After resize up 5: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';
  c.resize(2);
  std::cout << "After resize down to 2: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';
}

Wynik:

The vector holds: 1 2 3
After resize up 5: 1 2 3 0 0
After resize down to 2: 1 2

[edytuj] Zobacz także

zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]
wstawia elementy
(publiczna metoda) [edit]
usuwa elementy
(publiczna metoda) [edit]