Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

return

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword

Składnia:

return; // opuść funkcję nie zwracając żadnej wartości
return jakasWartosc;

Instrukcja return powoduje natychmiastowe opuszczenie aktualnie wykonywanej funkcji i przejście do następnej linii kodu w funkcji, z której została wywołana. Instrukcja return może również zwracać wartość.

Poniższy przykład przedstawia funkcję zwracającą wartość bezwzględną podanej liczby:

// często w bibliotekach matematycznych funkcja ta zadeklarowana jest jako "abs" lub "fabs"
int abs(int n) // "abs" to skrót od "absolute", czyli bezwzględna
{
  if(n < 0)
    return -n;
  else
    return n;
}