Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Standardowe funkcje matematyczne w C

Z cppreference.com
< cpp


abs wartość bezwzględna
acos arcus cosinus
asin arcus sinus
atan arcus tangens
atan2 arcus tangens, z użyciem znaków argumentów w celu określenia ćwiartki
ceil najmniejsza liczba całkowita, nie mniejsza od podanej
cos cosinus
cosh cosinus hiperboliczny
div zwraca iloraz i resztę z dzielenia
exp zwraca e podniesione do podanej potęgi
fabs wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej
floor największa liczba całkowita, nie większa od podanej
fmod zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb
frexp zwraca podaną liczbę w postaci mantysy i wykładnika liczby 2
labs wartość bezwzględna liczby typu long (long integer)
ldexp oblicza num*2exp
ldiv zwraca iloraz i resztę z dzielenia dla liczb typu long (long integer)
log logarytm naturalny (o podstawie e)
log10 logarytm dziesiętny
modf zwraca część całkowitą i ułamkową podanej liczby
pow zwraca wartość pierwszej liczby podniesionej do potęgi drugiej liczby
sin sinus
sinh sinus hiperboliczny
sqrt pierwiastek kwadratowy
tan tangens
tanh tangens hiperboliczny
[edytuj] Kompilacja z użyciem gcc

Aby wykorzystać niektóre z powyższych funkcji, pewne wersje kompilatora gcc wymagają jawnego dołączenia biblioteki funkcji matematycznych, poprzez użycie opcji: -lm w wierszu poleceń.