Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

acos

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double acos( double arg );

Funkcja acos() zwraca arcus cosinus z arg, który będzie należał do przedziału [0, π]. arg powinien należeć do przedziału [-1, 1].

Jeśli arg jest poza tym przedzialem, acos() zwróci NAN i wywoła wyjątek floating-point exception.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float acos( float arg ); // to samo co acosf() w C99
    long double acos( long double arg ); // to samo co acosl() w C99

Powiązane tematy: asin, atan, atan2, cos, cosh, sin, sinh, tan, tanh