Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

asin

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double asin( double arg );

Funkcja asin() zwraca arcus sinus z arg, który będzie należał do przedziału [-π/2, +π/2]. arg powinien należeć do przedziału [-1, 1].

Jeśli arg jest poza tym przedzialem, acos() zwróci NAN i wywoła wyjątek floating-point exception.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float asin( float arg ); // to samo co asinf() w C99
    long double asin( long double arg ); // to samo co asinl() w C99

Powiązane tematy: acos, atan, atan2, cos, cosh, sin, sinh, tan, tanh