Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

cos

Z cppreference.com

Składnia:

    #include <cmath>
    double cos( double arg );

Funkcja cos() zwraca wartość cosinusa z arg, gdzie arg jest podany w radianach. Zwracana wartość należy do przedziału [-1,1]. Jeśli arg jest nieskończonością, to cos() zwróci NAN i wywoła wyjątek floating-point exception.


C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float cos( float arg ); // to samo co cosf() w C99
    long double cos( long double arg ); // to samo co cosl() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cosh, sin, sinh, tan, tanh