Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

sin

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <cmath>
  double sin( double arg );

Funkcja sin() zwraca wartość sinusa z arg, gdzie arg jest podany w radianach. Zwracana wartość należy do przedziału [-1,1]. Jeśli arg jest nieskończonością, to sin() zwróci NAN i wywoła wyjątek floating-point exception.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

  #include <cmath>
  float sin( float arg ); // to samo co sinf() w C99
  long double sin( long double arg ); // to samo co sinl() w C99

Jedna z mozliwości przybliżenia wartości sinusa szeregiem Taylora wykorzystuje fakt, że sin(x) = x - x3/3! + x5/5! - x7/7! + ... Zatem otrzymujemy poniższy kod:

long factrl(int n) {
 long la = 1;
 for( int i = 2; i <= n; i++ ) la *= i;
 return la;
}
 
float sin2(float x) {
 int i;
 float y=x ,r=x;
 for( int i=0; i < 10; i++ ) {
  y *= -x*x;
  r += 1.0 / factrl( 1+2*(i+1) ) * y;
 }
 return r;
}
 
float sin(float theta) {
 float znak = 1, x = theta/M_PI;
 if (x < 0.0) {
  znak = -1;
  x = -x;
 } 
 int i = static_cast<int>(x+0.5);
 float a = x-i;
 if( (i-i/2*2) != 0 ) znak = -znak;
 return znak * sin2(a*M_PI);
}

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cos, cosh, sinh, tan, tanh