Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

tan

Z cppreference.com

Syntax:

    #include <cmath>
    double tan( double arg );

Funkcja tan() zwraca wartość tangesa z arg, gdzie arg jest podany w radianach. Jeśli arg jest nieskończonością, to tan() zwróci NAN i wywoła wyjątek floating-point exception.

C++ dostarcza przeciążone wersje funkcji:

    #include <cmath>
    float tan( float arg ); // to samo co tanf() w C99
    long double tan( long double arg ); // to samo co tanl() w C99

Powiązane tematy: acos, asin, atan, atan2, cos, cosh, sin, sinh, tanh