Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Biblioteka wyrażeń regularnych

Z cppreference.com
< cpp
Zdefiniowane w nagłówku <regex>

Biblioteka wyrażeń regularnych dostarcza klasę, która reprezentuje wyrażenia regularne, które są rodzajem mini-języka używanego to wyszukiwania wzorca w tekście. Prawie wszystkie operacje wykorzystujące wyrażenia regularne mogą być scharakteryzowane jako operujące na kilku z następujących obiektów:

 • Ciąg docelowy. Ciąg znaków, który jest przeszukiwany pod kątem wzorca. Może być określony jako ograniczony przez dwa iteratory, jako zakończony znakiem null lub jako obiekt klasy std::string.
 • Wzorzec. Samo wyrażenie regularne, które określa, co spełnia dopasowanie. Jest obiektem klasy std::basic_regex, konstruowanym ze stringa ze specjalną składnią. W syntax_option_type znajduje się opis wspieranych składni.
 • Tablica dopasowań. Informacje na temat dopasowań mogą być uzyskane jako obiekt klasy std::match_results.
 • String zastępujący. String, który określa, jak zastępować dopasowania. W match_flag_type znajduje się opis wspieranych składni

Spis treści

[edytuj] Klasy główne

Te klasy enkapsulują wyrażenia regularne i rezultaty dopasowań wyrażenia regularnego w docelowym ciągu znaków.

Szablon:cpp/regex/dsc sub matchSzablon:cpp/regex/dsc match results
obiekt wyrażenia regularnego
(szablon klasy) [edit]

[edytuj] Algorytmy

Te funkcje są używane, by zastosować zenkapsulowane wyrażenie regularne do docelowego ciągu znaków.

Szablon:cpp/regex/dsc regex matchSzablon:cpp/regex/dsc regex searchSzablon:cpp/regex/dsc regex replace

[edytuj] Iteratory

Iteratory wyrażeń regularnych są używane w celu przeniesienia całego zbioru dopasowań wyrażenia regularnego znalezionych w ciągu.

Szablon:cpp/regex/dsc regex iteratorSzablon:cpp/regex/dsc regex token iterator

[edytuj] Wyjątki

Ta klasa definiuje typy obiektów rzucanych jako wyjątki by zgłaszać błędy z biblioteki wrażeń regularnych.

Szablon:cpp/regex/dsc regex error

[edytuj] Traits

Klasa cech wyrażeń regularnych jest używana w celu enkapsulacji cech branych pod uwagę przy dopasowaniu.

Szablon:cpp/regex/dsc regex traits

[edytuj] Stałe

Szablon:dsc namespaceSzablon:cpp/regex/dsc syntax option typeSzablon:cpp/regex/dsc match flag typeSzablon:cpp/regex/dsc error type

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <iterator>
#include <string>
#include <regex>
 
int main()
{
  std::string s = "Some people, when confronted with a problem, think "
    "\"I know, I'll use regular expressions.\" "
    "Now they have two problems.";
 
  std::regex self_regex("REGULAR EXPRESSIONS",
      std::regex_constants::ECMAScript | std::regex_constants::icase);
  if (std::regex_search(s, self_regex)) {
    std::cout << "Text contains the phrase 'regular expressions'\n";
  }
 
  std::regex word_regex("(\\S+)");
  auto words_begin = 
    std::sregex_iterator(s.begin(), s.end(), word_regex);
  auto words_end = std::sregex_iterator();
 
  std::cout << "Found "
       << std::distance(words_begin, words_end)
       << " words\n";
 
  const int N = 6;
  std::cout << "Words longer than " << N << " characters:\n";
  for (std::sregex_iterator i = words_begin; i != words_end; ++i) {
    std::smatch match = *i;
    std::string match_str = match.str();
    if (match_str.size() > N) {
      std::cout << " " << match_str << '\n';
    }
  }
 
  std::regex long_word_regex("(\\w{7,})");
  std::string new_s = std::regex_replace(s, long_word_regex, "[$&]");
  std::cout << new_s << '\n';
}

Wynik:

Text contains the phrase 'regular expressions'
Found 19 words
Words longer than 6 characters:
 people,
 confronted
 problem,
 regular
 expressions."
 problems.
Some people, when [confronted] with a [problem], think 
"I know, I'll use [regular] [expressions]." Now they have two [problems].