Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

copy

Z cppreference.com

Składnia:

  #include <string>
  size_type copy( charT* str, size_type num, size_type index = 0 ) const;


Metoda copy() kopiuje num znaków z obecnego stringa do str, poczynając od index-ego znaku. copy() zwraca liczbę skopiowanych znaków.

  • Uwaga!** metoda copy() nie wstawia '\0' na koniec str.

Na przykład poniższy kod używa copy() by skopiować podciąg stringa do tablicy znaków.

  char buf[30];
  memset( buf, '\0', 30 );
  string str = "Trying is the first step towards success.";
  str.copy( buf, 24 );
  cout << buf << endl;

Kod wyświetli:

  Trying is the first step

Zauważ, że najpierw używamy funkcji memset by wypełnić *buf* znakami '\0', robimy to, aby być pewnym iż *buf* będzię zakończony znakiem zerowym.


Powiązane tematy: substr