Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

end

Z cppreference.com

Składnia:

#include <string>
iterator end();
const_iterator end() const;

Metoda end() zwraca iterator wskazujący pozycję za ostatnim znakiem. Zauważ, że jeśli chcesz odczytać ostatni znak stringa, musisz najpierw zdekrementować iterator.

Na przykład poniższy kod używa begin() i end() by przejść przez wszystkie znaki stringa.

string s1("Ala ma kota");
string::iterator it;
for( it = s1.begin(); it != s1.end(); ++it ) {
cout << *it << endl;
}

Iterator jest initializowany odwołaniem do begin(), wskazujący pierwszy element. Po wykonaniu bloku pętli, iterator jest zwiększany oraz porównywany z end(). Ponieważ end() wskazuje tuż za ostatnim elementem, pętla przejdzie przez wszystkie znaki w stringu.

Metoda end() działa w czasie stałym.

Powiązane tematy: begin, rbegin, rend