Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Standardowe funkcje łańcuchowe i znakowe w C

Z cppreference.com
< cpp


atof konwertuje ciąg znaków na liczbę typu double
atoi konwertuje ciąg znaków na liczbę typu integer
atol konwertuje ciąg znaków na liczbę typu long
isalnum true if a character is alphanumeric
isalpha true if a character is alphabetic
iscntrl true if a character is a control character
isdigit zwraca wartość różną od zera jeżeli znak jest cyfrą
isgraph true if a character is a graphical character
islower zwraca wartość różną od zera jeżeli znak jest małą literą
isprint true if a character is a printing character
ispunct true if a character is punctuation
isspace true if a character is a space character
isupper zwraca wartość różną od zera jeżeli znak jest wielką literą
isxdigit true if a character is a hexadecimal character
memchr searches an array for the first occurance of a character
memcmp compares two buffers
memcpy copies one buffer to another
memmove moves one buffer to another
memset fills a buffer with a character
strcat concatenates two strings
strchr znajduje pierwsze wystąpienie znaku w ciągu znaków
strcmp compares two strings
strcoll compares two strings in accordance to the current locale
strcpy copies one string to another
strcspn searches one string for any characters in another
strerror returns a text version of a given error code
strlen zwraca długość ciągu znaków
strncat concatenates a certain amount of characters of two strings
strncmp porównuje podaną liczbę pierwszych znaków dwóch ciągów znaków
strncpy copies a certain amount of characters from one string to another
strpbrk finds the first location of any character in one string, in another string
strrchr znajduje ostatnie wystąpienie znaku w ciągu znaków
strspn returns the length of a substring of characters of a string
strstr finds the first occurance of a substring of characters
strtod converts a string to a double
strtok finds the next token in a string
strtol converts a string to a long
strtoul converts a string to an unsigned long
strxfrm converts a substring so that it can be used by string comparison functions
tolower zwraca znak w postaci małej litery
toupper zwraca znak w postaci wielkiej litery